top of page

BARKING SPHINX PERFORMANCE SOCIETY & SAWDUST COLLECTOR present:

-̷-̷ I THINK I SAW YOU SEE ME -̷-̷

-̷-̷ AVA MENDOZA (from Brooklyn) -̷-̷

-̷-̷ RUST -̷-̷

-̷-̷ GORD GRDINA & MIKE GAMBLE (from Portland) -̷-̷

-̷-̷ C130 (Live Visuals) -̷-̷

bottom of page